2017 TEOG2 ‘den Ders Ders Beklenen Soruları Derledik

2499

TEOG’da ikinci raunt başlıyor…

Bir milyondan fazla 8’inci sınıf öğrencisinin gireceği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan sınavların ikinci dönemi, 26-27 Nisan’da düzenlenecek.

Adaylar, birinci günkü oturumda Türkçe, Matematik ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden 20’şer soruyu 120 dakikada  yanıtlayacak. İkinci gün ise, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil sınavları yapılacak.

TEOG Sınavında başarılı olabilmek için kalan kısa süre en verimli şekilde nasıl değerlendirilir?

Son dakika hamlesi sınavda daha fazla soru yapmayı sağlar mı? Ebeveynler bu sürece nasıl destek olmalı?

GEÇEN YIL SORULAR NASILDI?

Milli Eğitim Bakanlığının 27-28 Nisan 2016 tarihinde uyguladığı TEOG 2 sınavının geneline bakıldığında, soruların anlatımının sade ve anlaşılır olduğu, bununla birlikte T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilimleri ve Türkçe derslerinde çeldiricileri güçlü olan sorular olduğu görüldü.

İngilizce sınavında ise neredeyse soruların tamamı öğrencilerin kelime bilgisini ölçer nitelikteydi. Matematik dersinin bugüne kadar uygulanan TEOG sınavlarından daha seçici bir sınav olduğu gözlemlenmiş olup, bu dersin eleyici olduğu düşünüldü.

Tüm derslerin soruları, Milli Eğitim Bakanlığının müfredat ve kazanımlarına uygundu. Bunun yanı sıra sorular ağırlıklı olarak TEOG-1 sonrası işlenen konulardan soruldu. Sınavın geneli sadece öğrencinin bilgisini değil, yorumlama ve muhakeme gücünü de sorgulayan sorulardan oluşmuş.

TEOG-2 sınavı soruları, düzenli olarak derslerini takip eden ve ders çalışan öğrencilerin yapabileceği şekilde hazırlanmış.

TÜRKÇE SORULARI DİKKAT GEREKTİRİYOR

20 Türkçe sorusunun kazanım dağılımı:

– Sözcük ile sözün cümleye kattığı anlamlar: 2 Soru

– Cümlede anlam ilişkileri, öznel nesnel anlatım ve cümle ile ilgili kavramlar: 3 Soru

– Paragrafta anlam, yapı, yardımcı düşünce, metin tamamlama, soruya yanıt, şiirde konu: 8 Soru

– Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları: 1 Soru

– Yazınsal türler: 1 Soru

– Dilbilgisi kazanımlarından cümlenin ögeleri, eylemde çatı ve karma dil bilgisi: 3 Soru

– Yazım bilgisi kazanımlarından bileşik sözcüklerin yazımı: 1 Soru

– Noktalama işaretleri kazanımlarından: 1 Soru

Bu sorulardan dil bilgisi soruları genel bilgi düzeyini yoklayacak tarzdaydı. Bilgi ve dikkat düzeyi yeterli olan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği sorular çoğunluktaydı.

MATEMATİK SORULARI TEMEL BİLGİ GEREKTİRİYOR

Müfredata uygun ve temel kazanım bilgisi içeren sorular hazırlanmış. Soruların konu dağılımı daha çok TEOG-2 konularını içeriyordu. Kısmen TEOG 1 Sınavı konularını içeren sorular da sorulmuş.

Matematik sınav soruları geçtiğimiz yıllarda yapılan TEOG sınavlarına göre öğrencileri zorlayıcı ve seçici niteliği yüksekti. Temel bilgiler gerektiren kolayca çözülecek soruların olması ile birlikte, yorum gerektiren ve orta düzeyin üzerinde özellikle 5 sorunun belirleyici olduğunu söyleyebiliriz.

Sorularda yer alan dikdörtgenler prizmasının açık şekli sorusu ve birim küplerden oluşan dikdörtgenler prizması sorusu, tamamen öğrencinin yorumuna bağlı sorulardır.

Karekök sorusu, üçgenin çevresi sorusu, kenarortay ve yüksekliğin çizildiği soru, eğim sorusu, fidan dikme sorusu, bozuk baskül sorusu ve olasılık sorusu, öğrencinin kendi yorumunu katmadan çözemeyeceği sorulardandır.

Piramidin yan yüz yüksekliğinin sorulduğu soru, seçici sorulardan biridir ve ancak geçmişten gelen bilgilerin yardımıyla çözülebilir. TEOG-2’nin en kolay matematik sorusu, üç bölü yedinin küpünün sorulduğu soru, en zor sorusu ise olasılık sorusudur.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİNDE KAZANIMLARA YÖNELİK SORULAR

Genel olarak kazanımlara hakim olan öğrencilerin yapabileceği, zorluk seviyesi orta derecede olan bir sınavdı. Sorular (iki üç soru hariç) daha çok kazanımlarla ilgili ayet, hadis ve paragraflardan sonuç çıkarmaya yönelik hazırlanmış.

Sınavın içeriği, ‘Kaza ve Kader, Zekat, Hac ve Kurban İbadeti, Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar, Kur’an’da Akıl ve Bilgi, İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar’ konularından oluşmuş.

FEN BİLİMLERİ SORULARINDA OLAYLAR ARASINDA BAĞLANTI KURMAK ÖNEMLİ

Milli Eğitim müfredatı ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış. Müfredat dışı soru soruyla karşılaşmadık.

Sınavın konu dağılımına bakıldığında: Kalıtımdan 1 soru, Kuvvet ve Hareketten 1 soru, Maddenin Yapısı ve Özelliklerinden 4 soru, Ses ünitesinden 3 soru, Maddenin Halleri ve Isıdan 7 soru, Canlılar ve Enerji İlişkilerinden 4 soru sorulduğu görülüyor.

Bu sınavda, TEOG-1 sonrası işlenen konulara ağırlık verilmiş. Görsel açıdan zengin olan sorularda deney düzeneği, grafik ve tablolar yoğun olarak kullanılmış. Bazı sorularda seçeneklerin çeldirici özellikte olduğunu görmekteyiz.

Bu tip sorularda öğrenciler yanlış cevaba yönelmiş olabilirler. Yine bazı sorularda öğrenciler, sorunun içindeki ipuçlarından faydalanarak doğru cevaba ulaşabilirler.

Sorular bilimsel düşünmeye teşvik eden, olaylar arasında bağlantı kurulmasını isteyen, yoruma dayalı ve günlük hayatımızdan örnekler olacak şekilde hazırlanmış. Sınavda konu bilgisi ile beraber dikkat de ölçülmüş.

Ayrıca 2015 Nobel Kimya Ödülünü kazanan Aziz Sancar’ın yaptığı çalışma ile ilgili güncel bir soru da soruldu. Sınav, genel olarak orta zorlukta olup, ilk sınava göre daha açık ve net sorular vardı.

SOSYAL BİLİMLERDE MÜFREDAT DIŞI SORU SORULMADI

Sınav, genel olarak TEOG-1 konularından ziyade, TEOG-2 konularından oluşmuş. İlk ünite olan ‘Bir Kahraman Doğuyor ‘dan 1 soru çıktı.

Ayrıca yine ilk dönem TEOG konusu kapsamında olan ‘Milli Uyanış’ Yurdumuzun İşgaline Tepkiler ünitesinden sadece 1 soru geldi.

Atatürk’ ün öğrenim hayatı, askeri başarıları ve kişilik özelliklerinden soru sorulmadı. Bu sınavda ağırlıklı olarak, Ya İstiklal Ya Ölüm, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar ve Atatürkçülük ünitelerinden sorular soruldu.

Sınavda, konular arası ilişkilendirmeye dayalı sorular yer aldı. Sorular genel olarak, öğrencilerin bilgilerine dayanarak yorumlama gücünü ölçen sorulardan oluştu. Sorular Milli Eğitim Bakanlığı müfredat ve kazanımlarına uygundu.

Müfredat dışında herhangi bir soruya rastlanmadı.

İNGİLİZCE İÇİN KELİME BİLGİSİ ÖNEMLİ 

İngilizce sınavında, soruların konu dağılımına bakıldığında, TEOG-1 konularını içeren sorulara daha az yer verildiği görüldü. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun ve temel kazanım bilgisi içeren sorular hazırlanmış. İngilizce sınavında müfredat dışı soru sorulmamış.

Diyalog tarzında ifadelerden oluşan sorular boşluk doldurma, cümle tamamlama, pasta grafik gibi görsellerin yoğun olduğu ve öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği şekilde hazırlanmış.

Kelime bilgisinin de yoğun olarak sorgulandığı sınavda okuduğunu anlamayı ölçen paragraf tarzı sorulara çok fazla yer verilmediği görülüyor. Soruların yönergelerinde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmış.

Böylece soru köklerini dikkatli okuyan her öğrenci için sorunun yapılabilirliği artmış.

Sorular pedagojik anlamda da ölçme değerlendirmeye uygun hazırlanmış.

Yorumlar